Payot Paris Česká Republika

Pravidla soutěže Supreme Jeunesse

1. Soutěž organizuje společnost Spilka spol. s r. o., se sídlem Praha 6, Za Kajetánkou 16, PSČ 169 00, IČ: 64942121, DIČ: CZ 64942121 Zapsaná v OR Městsk.soudu v Praze, odd.C, vl. 42342 (dále jen „Spilka“ nebo „organizátor“). Účast v Soutěži je zdarma a není podmíněna nákupem zboží společnosti Spilka. Zodpovědná osoba: Jiří Vrána, jiri.vrana@spilka.cz.

2. Soutěž trvá od 1.10.2015 do 5.12.2015. Soutěží se o 1x Supreme Jeunesse Jour 50ml.  Vítěz bude zveřejněn do 31.12.2015 na stránce Payot.cz a následně kontaktován emailem nebo telefonicky.

3. Výhercem se stává 1 uživatel.

4. Soutěž spočívá ve zodpovězení 3 soutěžních otázek, 1 tipu a vyplnění kontaktních údajů soutěžícího.

5. Vítěz bude ten, kdo odpoví správně na všechny otázky a jeho tip bude nejblíže skutečnosti.

6. Výherce bude o výhře vyrozuměn emailem a po získání jeho kontaktních údajů mu bude výhra zaslána na konkrétní adresu. Výhru lze také vyzvednout v kanceláři firmy (Koněvova 141, Praha 3, zastávka tram Vozovna Žižkov, budova Pražačka Offices).

7. Bude-li mít organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání účastníka soutěže či jiné osoby, která účastníku soutěže napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude účastník ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání účastníka soutěže či jiné osoby, která účastníku soutěže napomohla či mohla napomoci k výhře, jenž je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

8. Výhra účastníka soutěže, kterou z důvodů spočívajících nikoli na straně organizátora nebude možno doručit, propadá ve prospěch organizátora. Organizátor neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení oznámení o výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení výhry samotné z důvodů spočívajících na straně účastníka soutěže nebo poskytovatele služeb elektronických komunikací, poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele.

9. Na výhru nevzniká právní nárok a není možné ji směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění.

10. Účastník soutěže dává svojí účastí v soutěži souhlas organizátorovi Soutěže společnosti Spilka spol. s. r. o. souhlas se zpracováním jeho osobních údajů, pro účely organizace soutěže a v rozsahu nutném k tomuto účelu, včetně souhlasu s jejich zveřejněním na internetových stránkách www.facebook.com/Payotcz nebo /Payotsk nebo www.payot.cz v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění. Účastník soutěže zároveň uděluje společnosti Spilka souhlas se zasíláním informací o pořádaných akcích a jiných aktivitách, jakož i obchodních sdělení na poskytnutou e-mailovou adresu, ve smyslu zákona č.480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to až do písemného odvolání souhlasu, a to na dobu trvání tří let, nebude-li odvolán dříve. Organizátor soutěže je oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté účastníky soutěže po dobu trvání Soutěže a po dobu přiměřenou po jejím skončení, nejpozději však do konce třetího měsíce po skončení Soutěže. Účastník Soutěže má právo k jejich přístupu, je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, a v případě porušení svých práv, může požádat organizátora Soutěže o vysvětlení nebo požadovat, aby organizátor Soutěže odstranil závadný stav nebo má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Účastník Soutěže bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, že má právo na opravu údajů, blokování a jejich likvidaci. Účastník Soutěže může své výše uvedené souhlasy kdykoliv odvolat písemnou žádostí zaslanou na výše uvedenou adresu společnosti Spilka. V takovém případě však ztrácí nárok na výhru, nebyla-li Soutěž ještě ukončena.

11. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na internetových stránkách www.spilka.cz nebo sk.spilka.cz.

12. Soutěžící registrací do Soutěže souhlasí s pravidly a podmínkami soutěže v plném rozsahu.

13. Soutěž organizuje společnost Spilka spol. s r.o. z vlastní iniciativy a nezávisle na portálu www.facebook.com.Prav

Komentáře